Velkomen til å leiga bedehuset på Klepp Stasjon!

 Salen er utstyrt med godt høgtalaranlegg med fire mikrofoner og piano. Anlegget er enkelt å betjena. Det er bærbar pc på huset som er kopla mot prosjektor, men også råd å kopla  eigen medbrakt pc til anlegget. Tilkopling er mogleg både framme ved talarstol og og bak i rommet. Det vert synt til eigen vegleiar som ligg i ”lydrommet”.

Hovedetasjen er tilrettelagt for rullestolbrukarar. I same etasje er det og eigen matsal. Denne er innreia med bord og stolar, der desse er råd å ta inn i møtesalen i samband med leige til konfirmasjonar og lignande. Bord og stolar skal då ryddast attende slik dei stod. Sjå eigen plan som heng i dette romet.

Servering av mat:
Kjøkkenet har oppvaskmaskin  for storhushaldning. Det er komfyr med fire plater, og to steikeovnar.  Kjøkkenet inneholder også et lite kjølerom som i størrelse tilsvarer omtrent to vanlige kjøleskap. Den øvre salen er også utstyrt med steikeovn og platetopp.

Utleigpriser: Privat (konfirmasjon, fødselsdag, minnemøte og liknande)

Hovedplan

Type arrangement

Leige

Tillegg for kjøkken

Opne kristelege møter utan lokal tilknytning

Kr 700

Kr 500

Offentlege møter (borettslag, firma ol)

Kr 1500

Kr 500

Minnemøter

Kr 1500 inkl kjøkken

Åremål, konfirmasjon

Kr 2000 inkl kjøkken

Dersom kjøkkenet kun vert nytta til kaffikoking (ikkje oppvask), er kjøkken-tillegget kr 100

Øvre plan

Type arrangement

Leige

Tillegg for kjøkken nede

Opne kristelege møter utan lokal tilknytning

Kr 400

Kr 500

Offentlege møter (borettslag, firma ol)

Kr 1000

Kr 500

Minnemøter

Kr 700

Kr 500

Åremål, konfirmasjon

Kr 1000

Kr 500

Leige av heile Bedehuset           kr 2500

Betaling:
Betaling skal skje til seinast 14 dager etter leigedato. Om ein ikkje spesielt ber om det, vert det ikkje sendt ut rekning.  Bruk kontonummer  3290 07 70730, og merk innbetalinga med namn.

Kontaktperson:
Førespurnad  om leige av bedehuset kan rettas til formann Kåre Vigdel, tlf. 51 42 17 74, mob. 916 00 086.

Reglar for utleige:

  • Bruk av alkohol og andre rusmiddel er ikkje tillete. Dans eller anna som er uforeneleg med reglar for bedehuset er ikke tillete.

Førespurnad kan rettas maksimalt eit år før utleigedato. Unnateke er konfirmasjonar. Ved fleire førespurnader på same datoar  vil det verte trekt lodd seinast 20. juni. Medlemmar av bedehuset på Klepp Stasjon har fortrinnsrett.

Bedehuset skal være ordinært reingjort ved utleige.

Leigetakar må sjølve sikre at varme vert skrudd på; ein kan avtale dette med Arnold Vigdel på  .

Leigetaker er sjølve ansvarlig for at hus, inventar og utstyr vert handsama på forsvarleg vis. Vert noko av inventar eller utstyr øydelagt, pliktar leigetakar å melda frå, og det vil verta reist krav om erstatning.

Leigetakar er sjølve ansvarlig for reingjering etter bruk. Frist for reingjering er kl 0900 påfølgande dag, om ikkje anna er avtala.

Styret for bedehuset

Informasjon om

utleige av

Bedehuset Betania

 Klepp Stasjon